top of page

01/11/2020

Algemene voorwaarden Orderello Technology BV

1.    Algemeen 
De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes en verkoopovereenkomsten. Door het enkel feit van zijn bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. De klant erkent te hebben verzaakt aan zijn gebeurlijke algemene voorwaarden, wanneer hij geen schriftelijk voorbehoud ten aanzien van de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden heeft gemaakt binnen de 8 dagen volgend op de datum van onze orderbevestiging. Afwijkingen en bijkomende bedingen gelden enkel indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan werden. Ze laten het overige deel der voorwaarden onverminderd van toepassing.
2.    Offertes
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling worden al onze aanbiedingen en informatie vrijblijvend verstrekt. Elk door de klant overgemaakt order verbindt hem, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging anderzijds. Onverminderd de bepalingen van artikel 3.3 geeft elke vermindering van de bestelde aantallen minder dan dertig dagen voor het verstrijken van de leveringstermijn, voor zover de wijziging door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt aanvaard, aanleiding tot een vergoeding van 20% van de bruto prijs van de geannuleerde goederen ten titel van schadevergoeding voor organisatorische en administratieve stoornis. Gebeurlijke of vermeende onjuistheden vermeld in onze orderbevestiging moet ons, op straffe van verval, schriftelijk aangemeld worden binnen de 8 kalenderdagen na de datum van onze orderbevestiging. Voor orders onder 80 EUR worden steeds 25 EUR administratieonkosten aangerekend. 
3. Prijzen 
3.1 De in de orderbevestiging vermelde prijs slaat enkel op goederen die uitdrukkelijk worden vermeld in onze orderbevestiging. 
3.2 De prijs omvat noch de bankkosten, noch andere op vraag van de klant gemaakte kosten die verband houden met een borgstelling of het opstellen van een wissel ; deze kosten zijn steeds ten laste van de klant.
3.3 Vermindering of wijziging door de klant van de bestelde aantallen zal, voor zover deze vermindering of wijziging door ons uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard, aanleiding geven tot herberekening der bedragen van de kwantumprijzen op alle eenheden, met inbegrip van de reeds geleverde. 
4. Leveringstermijnen 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen slechts benaderend. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de klant nooit recht op enige schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enig ander met ons gesloten contract mocht voortvloeien. Onverminderd de bepalingen van artikel 12, kan de overschrijding van een door ons in afwijking van de voorgaande alinea's aanvaarde bindende leveringstermijn, behoudens zware fout onzerzijds, slecht aanleiding geven tot een schadevergoeding voor zover deze voorafgaandelijk schriftelijk werd afgesproken. In dat geval zal de overeengekomen schadevergoeding slechts verschuldigd zijn voor zover wij niet zijn overgegaan tot levering binnen de drie weken volgend op een aangetekende ingebrekestelling door de klant. 
5. Levering
5.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding geschieden al onze leveringen af onze magazijnen. De klant is gebonden de producten af te halen binnen 8 dagen van het door ons opgegeven bericht dat zij te zijner beschikking staan. De opslag zal gebeuren op risico en gevaar van de klant en zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot wijziging van de vastgestelde betalingsvoorwaarden. Indien de producten niet afgehaald zijn uiterlijk de 30e dag volgend op het verstrijken van de afhalingstermijn, zijn wij gerechtigd het contract als ontbonden te beschouwen, hetzij in zijn geheel, hetzij voor het gedeelte dat betrekking heeft op de niet afgehaalde producten, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. In dit geval zullen de bepalingen van artikel 14 toepasselijk zijn.
5.2 Indien overeengekomen werd dat wij de goederen vervoeren of laten vervoeren op de plaats van bestemming aangegeven door de klant, zal de levering geacht hebben plaatsgegrepen bij de aankomst van de goederen op deze bestemming. In voorkomend geval zal de klant van de levering in kennis gesteld worden met een bericht van aankomst. 
5.3 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling geschiedt het gebeurlijk vervoer van de producten op kosten van de klant, tenzij de zending minstens 350 EUR bedraagt en de producten in België dienen geleverd te worden. Behoudens andersluidend beding reizen de producten steeds op risico van de klant, welke ook de leveringsmodaliteiten zijn. 
5.4 Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegelaten.
5.5 Indien de klant ons, zonder voorafgaand akkoord, geleverde goederen terugstuurt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij in zijn geheel, hetzij op het gedeelte dat betrekking heeft op de teruggestuurde goederen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. In dat geval zullen de bepalingen van artikel 14 van toepassing zijn. 
6. Installatie 
6.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, gebeurt de gebeurlijke installatie van de goederen op kosten van de klant. 
6.2 Indien wij worden belast met de installatie van de goederen zal de klant er zorg voor dragen dat de lokalen waar de goederen zullen worden geïnstalleerd op een normale wijze toegankelijk zijn voor ons personeel, geschikt zijn voor de installatie van de goederen en voldoen aan onze richtlijnen terzake. 
6.3 Wij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat ten gevolge of naar aanleiding van de installatie, montage of inwerkingstelling en die niet toewijsbaar is aan een flagrante foutieve interventie van ons personeel. 
7. Klachten 
7.1 De klachten betreffende de afwezigheid van sommige producten of stukken vermeld op de orderbon of betreffende de zichtbare gebreken van de afgeleverde producten zijn slechts ontvankelijk voor zover zij ons worden medegedeeld bij aangetekende brief te verzenden binnen de 8 dagen volgend op de aflevering of ter beschikkingstelling van de producten, in elk geval voor elk gebruik, wijziging of verzending ervan. 
7.2 Onverminderd de bepalingen van artikel 8 inzake waarborgen, zijn klachten betreffende niet zichtbare gebreken slechts ontvankelijk voor zover ze ons worden medegedeeld, binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek of het ogenblik dat het gebrek moest worden vastgesteld.
7.3 Alle klachten die betrekking hebben op de bewoordingen van onze facturen moeten ons bereiken binnen de 8 dagen volgend op de datum van die factuur. 
8. Waarborgen 
A. Hardware 
Ten aanzien van de extern door Orderello Technology BV aangekochte hardware verlenen wij geen enkele waarborg die verder zou gaan dan de waarborg die ons wordt verleend door onze leveranciers. 
B. Software
Ten aanzien van de extern door Orderello Technology BV aangekochte software verlenen wij geen enkele waarborg die verder zou gaan dan de waarborg die ons wordt verleend door onze leveranciers. 
C. Adviezen & consultancy
Het geven van advies en consultancy kan geen enkele resultaatsverbintenis inhouden.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval en ten alle tijde beperkt tot de herstelling of de vervanging, naar onze keuze, van de producten aangetast door fabricage- of materiaalfout , met uitsluiting van elke vergoeding voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade met inbegrip van schade door omzetverlies, verhoogde algemene uitgaven, verlies van opgeslagen data, verstoring van de planning, verlies van cliënteel of verwachte besparingen, enz. die de klant, diens personeel of derden zouden lijden ingevolge enig gebrek aan de geleverde producten. 
9.2 De klant erkent bovendien als enige aansprakelijk te zijn voor de schade die voortvloeit uit het verkeerd, onvoorzichtig of onaangepast gebruik van de geleverde goederen en hij zal ons dan ook geheel dienen te vrijwaren indien derden ons om vermelde redenen zouden aanspreken. 
9.3 De klant verbindt er zich toe om, in geval van doorverkoop, de bepalingen inzake aansprakelijkheid en garanties opgenomen in de huidige algemene voorwaarden aan zijn eigen klant op te leggen. De klant verbindt er zich toe om ons in alle gevallen te vrijwaren voor alle aanspraken die zijn klant tegen ons zou maken met betrekking tot de verkochte koopwaar en die verder zouden gaan dan de aanspraken die onze klant zelf tegen ons zou kunnen maken. 
10. Betaling
Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn al onze facturen betaalbaar op de zetel van onze vennootschap, op 30 dagen van de factuurdatum, hetzij anders overeengekomen, in de munt van de factuur, zonder korting en alle heffingen ten laste van de klant. 
11. Wanbetaling
De niet-betaling zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat: - alle andere vorderingen die nog niet vereffend zijn hier inbegrepen de nog niet vervallen wissels, onmiddellijk eisbaar worden. - alle door ons verleende kortingen of betalingsmodaliteiten vervallen. - alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf hun vervaldag een interest opbrengen die gelijk is aan 12% per jaar. - alle verschuldigde bedragen, die niet betaald zijn binnen de 8 kalenderdagen na de vervaldag, worden van rechtswege verhoogd met een schuldvordering van 10% met een minimum van 619,73 EUR ten titel van forfaitaire vergoeding. - wij het recht krijgen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of zonder rechtelijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
12. Overmacht 
Indien ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, wij verhinderd worden onze contractuele verbintenissen ten overstaan van de klant geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, na te komen, zijn wij gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst en naar onze keuze, hetzij de uitvoering van het contract op te schorten, hetzij het contract geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder gehouden te kunnen zijn tot betaling van welk danige schadevergoeding, onverminderd al onze andere rechten. In elk geval is de klant gehouden de goederen die hem werden geleverd te betalen. 
13. Eigendomsrecht
Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de door ons geleverde producten onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik dat de klant al de verbintenissen voor hem voortspruitend uit het contract heeft nageleefd. In geval van voortverkoop worden de vorderingen van onze klant automatisch aan ons overgedragen. De klant zal, op ons eerste verzoek, de overdracht bij deurwaardersexploot aan de debiteur betekenen. 
14. Ontbinding van de overeenkomst
Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, in vereffening wordt gesteld, of nog indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst - al dan niet geheel of gedeeltelijk uitgevoerd - als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de klant ten aanzien van het nog niet betaalde gedeelte en zulks door het enkel zich voordoen van een der bovengenoemde gebeurtenissen. In alle gevallen waarin bij toepassing van de huidige algemene voorwaarden de overeenkomst door ons als ontbonden zal worden beschouwd ten laste van de klant, zijn wij gerechtigd de reeds geleverde goederen terug te vorderen en hen te verkopen. Indien wij gebruik maken van het ons verleende recht tot ontbinding van de overeenkomst evenals in geval van gerechtelijke ontbinding ten laste van de klant, is de klant ons een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de totale prijs der niet-geleverde en/of teruggenomen koopwaar en zal de klant ons bovendien dienen te vrijwaren voor alle vergoedingen die wij verschuldigd zouden zijn aan onze eigen leveranciers. 
15.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen waartoe onze overeenkomst aanleiding zouden kunnen geven zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde en, in voorkomend geval, van het Vredegerecht van Aalst onverminderd ons recht om de klant te dagen voor de rechtbanken van zijn domicilie of zijn zetel.

bottom of page